Ochrona prywatności

Zawartość niniejszej strony, dostęp do niej i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa.

Serwis niniejszy został przygotowany przez Capital One S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 41. Prawa autorskie do niniejszego serwisu i wszystkich jego elementów, w tym do materiałów w nim zawartych, przysługują niepodzielnie Capital One S.A. Jakiekolwiek wykorzystywanie niniejszego serwisu lub jego części może odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Jakiekolwiek modyfikowanie lub reprodukowanie niniejszego serwisu lub jego części jest zakazane. Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy produktów i inne nazwy handlowe stanowią prawem chronione znaki towarowe lub firmy, będące własnością Capital One S.A., podmiotów stowarzyszonych lub partnerów handlowych i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Capital One S.A. Prawnej ochronie podlegają również wszelkie wzory użytkowe znajdujące się w niniejszym serwisie.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Capital One S.A. dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia poprawności i dokładności informacji umieszczonych w niniejszym serwisie, niemniej jednak nie daje żadnej gwarancji co do ich poprawności lub dokładności. Capital One S.A. nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub też niemożności korzystania z niniejszego serwisu, jak również wynikające z oparcia się na informacjach podanych w niniejszym serwisie.

Capital One S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikowania, uzupełniania lub usuwania zawartości niniejszego serwisu oraz do zaprzestania udostępniania niniejszego serwisu lub jego części w dowolnej chwili, z dowolnego powodu, bez uprzedniego informowania o tym użytkowników.

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez użytkowników, nie będą traktowane przez Capital One S.A. jako poufne. Capital One S.A. nabywa nieodpłatnie prawo do powielania, wykorzystywania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach, mogą zostać wykorzystywane przez Capital One S.A. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

Capital One S.A. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Capital One S.A. i spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

W celu umożliwienia Państwu korzystania z niektórych elementów niniejszego serwisu, Capital One S.A. gromadzi Państwa dane osobowe. Przed pobraniem od Państwa tychże danych i po zapoznaniu się z celem ich przetwarzania będziecie Państwo mogli swobodnie zdecydować o ich udostępnieniu. Capital One S.A. przestrzega zasad Ustawy o ochronie danych osobowych i dołoży wszelkich starań w celu zachowania Państwa danych w poufności. Dane te nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych macie Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia w każdej chwili.

Capital One S.A.