Debiut na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – jest krokiem dla spółek fundamentalnie silnych, o znaczącej skali i ugruntowanej pozycji rynkowej. Współpraca z doradcą finansowym pomoże zidentyfikować źródła wartości fundamentalnej Emitenta i zbudować tezę inwestycyjną niezbędną dla skutecznej realizacji IPO. Debiut giełdowy znacznie upraszcza dalsze pozyskiwanie kapitału. Otwiera drogę do realizacji kolejnych ofert akcji, jak i emisji obligacji korporacyjnych.

Kapitał giełdowy – kapitał korzyści

Pozyskanie kapitału z rynku giełdowego, szczególnie w drodze pierwszej oferty publicznej (IPO – Initial Public Offering), oprócz umożliwienia dostępu do kapitału, niesie ze sobą również szereg korzyści pozafinansowych, takich jak zwiększenie rozpoznawalności spółki na rynku kapitałowym. W konsekwencji obszar alternatywnych źródeł finansowania znacząco się poszerza, a dostęp do nich jest znacznie łatwiejszy. Za tym idą korzyści marketingowe i wizerunkowe wynikające z podniesienia prestiżu Spółki i jej rozpoznawalności w otoczeniu rynkowym, wśród dostawców i klientów.

Krokiem poprzedzającym IPO jest niekiedy oferta niepubliczna (Pre-IPO), która jest kierowana do zdefiniowanego grona finansowych inwestorów pasywnych, indywidualnych i instytucjonalnych, działających na rynku giełdowym. Zakłada ona, że akcje Emitenta w okresie kilku lat zostaną wprowadzone do obrotu na rynku zorganizowanym. Taka emisja akcji jest źródłem pomostowego finansowania właścicielskiego i wymaga następnie upublicznienia Spółki w określonym horyzoncie czasowym.

Jaka jest nasza rola?

Jako Państwa doradca finansowy podczas przygotowania Spółki do wejścia na rynek giełdowy i pozyskania środków w drodze oferty publicznej ocenimy kondycję Spółki pod kątem pozyskania kapitału w drodze oferty publicznej, dokonamy rozpoznania sytuacji rynkowej związanej z planowanym przeprowadzeniem oferty publicznej, zdefiniujemy strategię właścicielską w kontekście planowanego IPO.Te same zasady stosujemy w przygotowaniu realizacji ofert wtórnych na rynku giełdowym. We współpracy z Zarządem i Właścicielami Emitenta przygotujemy spójną i efektywną strategię pozyskania kapitału z rynku publicznego, przy czym wskażemy ryzyka związane z działalnością Spółki mogące mieć wpływ na efektywne przeprowadzenie emisji. Naszym zadaniem będzie także zdefiniowanie ewentualnych prac przygotowawczych poprzedzających przeprowadzenie oferty publicznej.

Wypracowujemy wspólnie z Zarządem Emitenta tzw. tezę inwestycyjną dla przyszłych inwestorów, na podstawie opracowanego modelu finansowego określamy zdolności emisyjne, dokonujemy wyceny wartości Spółki przy uwzględnieniu efektów planowanego pozyskania kapitału oraz określamy oczekiwaną strukturę kapitałową po emisji. Aktywnie wspieramy Klienta w doborze optymalnego grona doradców (biuro maklerskie, kancelaria prawna, agencja relacji inwestorskich).

W fazie bezpośrednio poprzedzającej ofertę publiczną, działając w interesie naszego Klienta w relacji z biurem maklerskim, pełniącym formalną funkcję oferującego akcje, doradzamy w określeniu założeń dotyczących wielkości i struktury oferty, zakładanej wyceny akcji w ofercie oraz szczegółowego harmonogramu działań. Pełnimy wiodącą rolę podczas przygotowania Prospektu Emisyjnego, wspieramy plasowanie akcji na rynku publicznym oraz sprawujemy bieżący nadzór i koordynację przebiegu prac aż do rozpoczęcia notowań akcji na GPW.

Proces wejścia na giełdę jest wieloetapowy i złożony. Współpraca z nami gwarantuje jego rzetelne przygotowanie oraz sprawną organizację i finalizację, w najlepszym interesie Klienta. Odciążamy Zarząd Emitenta od pracochłonnych prac organizacyjnych i nadzoru nad realizacją IPO oraz w trakcie całego procesu służymy niezależną oceną i kompleksowym wsparciem merytorycznym.

Działania Capital One Advisers podczas realizacji oferty niepublicznej akcji w Pre-IPO obejmują szczegółową analizę Emitenta, przygotowanie materiałów informacyjnych dla potencjalnych inwestorów, opracowanie wyceny Spółki w celu określenia proponowanej w ofercie ceny emisyjnej, kontrolę i wsparcie przy opracowaniu dokumentacji emisyjnej. W trakcie plasowania emisji, identyfikujemy potencjalnych inwestorów i prowadzimy spotkania i negocjacje dotyczące wyceny Spółki, warunków finansowych oferty oraz pozostałych parametrów emisji papierów wartościowych. Koordynujemy proces prezentacji Spółki i przekazywania dotyczących Spółki informacji niezbędnych dla podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nadzorujemy przeprowadzenie skutecznego i prawidłowego plasowania emisji w ramach Pre-IPO.

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 508 111 974 lub skorzystania z formularza.