Ścieżka kariery

Ścieżka kariery

Przedstawiona poniżej ścieżka kariery jest naszą propozycją zarysu Twojego rozwoju zawodowego. Nie jest to sztywne ustalenie, lecz raczej punkt wyjścia do dalszego wspólnego planowania Twojej kariery w Capital One Advisers. Przy planowaniu ścieżki kariery uwzględniamy indywidualne predyspozycje i zainteresowania każdego kandydata i w wyniku wspólnych dyskusji dostosowujemy jego osobistą ścieżkę rozwoju zawodowego do potrzeb i możliwości firmy. Pragniemy również podkreślić, że jesteśmy zwolennikami efektywnego rozwoju pracowników, rozumiejąc, że indywidualne kompetencje każdego z członków zespołu przekładają się w sposób bezpośredni na siłę i kompetencje całej firmy.

Proponowana przez nas ścieżka kariery w Capital One Advisers Sp. z o.o. obejmuje następujące etapy i stanowiska:

Analityk

Jeżeli posiadasz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe rozpoczniesz pracę na stanowisku Analityka. Chcemy, aby osoby dołączające do naszego zespołu miały już za sobą zdany pierwszy poziom egzaminu CFA (www.cfainstitute.org), lub też zdały go zanim zostaną awansowane na stanowisko Analityka. Przewidywany zakres obowiązków osoby na tym stanowisku obejmuje:

– pozyskiwanie i organizację informacji, materiałów i dokumentów o analizowanych spółkach i rynkach, na których spółki te działają,
– opracowywanie analitycznej części materiałów informacyjnych o spółkach, w tym: Memorandum Informacyjnego oraz skróconej jego wersji, wybranych części prospektu emisyjnego oraz prezentacji spółki, zgodnie ze standardami firmy oraz obowiązującymi przepisami pod nadzorem Menedżera Projektu,
– pozyskiwanie i organizacja informacji niezbędnych do przygotowania Modelu Finansowego,
– opracowywanie Modelu Finansowego spółki z wykorzystaniem istniejącego narzędzia (arkusza kalkulacyjnego) pod nadzorem Menedżera Projektu,
– przygotowywanie analizy fundamentalnej działalności spółki, analizy wskaźnikowej i wyceny spółki metodą DCF – zdyskontowanych przepływów pieniężnych, oraz metodami wskaźnikowymi,
– aktywny udział w procesach pozyskiwania nowych klientów oraz spotkaniach prezentacyjnych z potencjalnymi klientami.

Analityk pracuje w bieżącym kontakcie z Klientem, tj. Zarządem spółki i jego pracownikami, bierze udział w spotkaniach oraz samodzielnie pozyskuje i przetwarza dane analityczne. Z drugiej strony jest również odpowiedzialny za roboczy kontakt z potencjalnymi inwestorami oraz instytucjami finansowymi.

Analityk stopniowo bierze udział w pozaanalitycznych aspektach projektu i transakcji, tj. strategii realizacji i struktury transakcji kapitałowej, negocjacjach parametrów transakcji oraz w przygotowaniu dokumentów transakcyjnych (Term Sheet, elementy umów transakcyjnych).

Po okresie dwudziestu czterech miesięcy spodziewamy się, że Analityk będzie miał już za sobą przygotowaniu kilku (pięć do siedmiu) Memorandów Informacyjnych i Modeli Finansowych. Na początku zakładamy pełne wsparcie i „prowadzenie za rękę” po to, aby pod koniec okresu wstępnego Analityk był w stanie samodzielnie przygotować w/w dokumenty i opracowania.

Po tym okresie chcielibyśmy, aby Analityk zdał pomyślnie drugi poziom egzaminu CFA (www.cfainstitute.org). Capital One Advisers bierze udział w jego finansowaniu. Pozytywne przejście tego etapu zaowocuje awansem na stanowisko Konsultanta.

Konsultant

Po pomyślnym zdaniu drugiego poziomu egzaminu CFA, Analityk powinien być przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy z Klientami na stanowisku Konsultanta. Na tym etapie powinien on koncentrować się na:

– wsparciu Menedżerów Projektu i Partnerów w pozyskiwaniu nowych klientów w drodze prezentacji, konsultacji i spotkań,
– świadczeniu usług doradczych w zakresie analizy sytuacji finansowej spółki, definiowania strategii rozwojowej i doradztwa z zakresu optymalnej struktury finansowania spółki pod nadzorem i kierunkiem merytorycznym Menedżera Projektu. Na tym etapie Konsultant powinien ściśle współpracować z zespołem analitycznym w celu zgromadzenia informacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy i zdefiniowania strategii,
– opracowywaniu doradczej i transakcyjnej części materiałów informacyjnych o spółkach, w tym: Memorandum Informacyjnego, Prezentacji Inwestycyjnej i Teasera,
– aktywnym wsparciu Menedżera Projektu w prowadzeniu transakcji oraz udziale w spotkaniach z inwestorami i negocjacjach między stronami.

Ten okres zaplanowany jest na następne dwadzieścia cztery miesiące i powinien zakończyć się udziałem w kolejnych pięciu-siedmiu projektach oraz pomyślnym zdaniem przez Konsultanta trzeciego poziomu egzaminu CFA (www.cfainstitute.org). Capital One Advisers bierze udział w jego finansowaniu. Po zakończeniu tego etapu Konsultant powinien być gotowy do samodzielnego prowadzenia projektu jako Menedżer Projektu.

Menedżer Projektu

Po pomyślnym zdaniu trzeciego poziomu egzaminu CFA, Konsultant powinien być przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy nad projektem na stanowisku Menedżera Projektu. Na tym etapie powinien on koncentrować się na:

– samodzielnym pozyskiwaniu nowych klientów oraz negocjowaniu umów,
– przygotowywaniu planu projektu wraz z budżetem, uzgadnianiu go z Klientem oraz wewnętrznym planowaniu zasobów,
– egzekwowaniu planu projektu w terminach i w ramach zaplanowanego budżetu,
– koordynowaniu prac wszystkich stron transakcji (również zaangażowanych w projekt podmiotów zewnętrznych, tj. doradców prawnych i podatkowych, domów maklerskich, biegłych rewidentów, itp.) oraz prowadzeniu komunikacji i informowaniu Klienta na temat postępów i kolejnych kroków transakcji,
– kierowaniu zespołem analityków i konsultantów w celu przygotowania dokumentów i opracowań wymaganych do sfinalizowania transakcji,
– wszelkich innych aspektach projektu, które mogą mieć wpływ na końcowy wynik i zadowolenie klienta.

Po pomyślnym zakończeniu kolejnych siedmiu-dziewięciu projektów doradczych prowadzonych samodzielnie w okresie kolejnych trzech lat, Menedżer Projektu powinien być gotowy do tego, by zostać Partnerem w firmie.

W trakcie Twego rozwoju zawodowego umożliwimy Ci także udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych i uczestnictwo w wybranych konferencjach branżowych, które umożliwi stałe poszerzanie Twojej wiedzy i osobistych relacji na rynku kapitałowym i finansowym.

Jeśli proponowana ścieżka kariery pokrywa się z Twoimi oczekiwaniami, prześlij swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres hr(at)capitalone.pl.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w tym także po jej zakończeniu, w przyszłych procesach rekrutacyjnych w Grupie Capital One zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Przyjęłam/przyjąłem do wiadomości, że zgodę na przetwarzanie danych w powyższym zakresie mogę odwołać w każdej chwili kierując stosowne oświadczenie do Grupy Capital One.”