Polityka prywatności

Capital One Advisers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 11 /16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000177791, NIP 526-27-08-783, szanuje prawo użytkowników do prywatności i dzieli ich troskę o bezpieczeństwo wszelkich przesyłanych przez nich informacji. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Zaktualizowaliśmy nasze zbiory zasad ochrony prywatności, aby uzupełnić je o dodatkowe informacje wymagane na mocy obowiązujących rozporządzeń dotyczących ochrony danych – w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania danych.

Aby przejść do określonej sekcji Polityki prywatności, prosimy kliknąć na poniższe łącze:

  1. Kategorie danych osobowych przetwarzanych
  2. Kategorie odbiorców danych osobowych
  3. Przesyłanie danych osobowych
  4. Pliki cookie i podobne technologie
  5. Zabezpieczenia
  6. Zasady ochrony danych w odniesieniu do dzieci
  7. Aktualizacja Zasad ochrony prywatności
  8. Przechowywanie danych osobowych
  9. Zarządzanie danymi oraz inspektor ochrony danych osobowych
  10. Prawa użytkownika

1. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH 

KLIENCI I POTENCJALNI KLIENCI

W przypadku Państwa interakcji z przedstawicielami Capital One Advisers za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, internetu lub osobiście, możemy gromadzić dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się, jak również informacje na temat projektów, którymi użytkownik jest zainteresowany, takie jak kategoria projektu, branża, itd. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez nas w następujących celach: przedstawienie informacji o usługach i ich zakresie, udostępnianie danych osobowych pracownikom oraz współpracownikom w celu świadczenia usług, rozwój działalności i usług Capital One Advisers.

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Wykorzystujemy informacje w celu pozyskania oraz zapewnienia obsługi klienta, monitorowania jakości oraz informowania o prowadzonych projektach, w celu niezbędnym do wykonana umowy, zawarcia umowy w oparciu o zainteresowanie ofertą, badania poziomu satysfakcji klientów i potencjalnych klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług, ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, oferowania usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego.

Podstawą prawną przetwarzania informacji w tych celach jest zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług.

PRZECHOWYWANIE DANYCH:

Dochowujemy należytej staranności w zakresie przechowywania przetwarzanych danych osobowych. W przypadku danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Natomiast dane przetwarzane na potrzeby marketingu naszych usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw/żądanie ograniczenia względem ich przetwarzania w tym celu.

OSOBY ZWIĄZANE Z KLIENTAMI I POTENCJALNYMI KLIENTAMI

Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia usług. Zbieramy dane osobowe od naszych klientów lub osób trzecich działając zgodnie z instrukcjami klienta. Dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko, numer telefonu, adres, adres mailowy i inne służbowe dane kontaktowe.

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Wykorzystujemy dane osobowe w celu świadczenia usług, rozwoju usług, administrowania i zarządzania  rozwojem usług, zarządzaniem relacjami z klientami, utrzymaniem i korzystaniem z systemów IT, administracją i zarządzaniem naszą stroną internetową. Posiadamy środki bezpieczeństwa do ochrony informacji naszych klientów.

PRZECHOWYWANIE DANYCH:

Dochowujemy   należytej staranności w zakresie przechowywania przetwarzanych danych osobowych. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu naszych usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw/żądanie ograniczenia względem ich przetwarzania w tym celu.

DANE OSOBOWE INWESTORÓW ORAZ POTENCJALNYCH INWESTORÓW

Capital One Advisers może przetwarzać przekazane jej dane osobowe potencjalnych inwestorów, takie jak: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, numer PESEL, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku inwestycyjnego, numer rachunku bankowego i preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się, jak również informacje na temat  projektów, którymi użytkownik jest zainteresowany, takie jak kategoria projektu, branża, itd. Potencjalni inwestorzy mogą otrzymywać informacje na temat realizowanych przez Capital One Advisers  projektów. W niektórych sytuacjach, Capital One Advisers może udostępniać dane osobowe podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu, takim jak np. domy maklerskie.

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Zgodnie z obowiązującym prawem, wykorzystujemy dane kontaktowe inwestorów oraz potencjalnych inwestorów w celu przedstawienia naszym zdaniem interesujących informacji o realizowanych projektach, w celu niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o zainteresowania udziałem w projektach, badania poziomu satysfakcji inwestorów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora i ustalenia jakości obsługi, ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jako realizacja prawnie ustalonego interesu, oferowania informacji na temat projektów jako realizacja naszego prawnie ustalonego interesu w ramach marketingu bezpośredniego.

PRZECHOWYWANIE DANYCH:

Dochowujemy należytej staranności w zakresie przechowywania przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę fizyczną, zgód zawartych w podpisanym Zobowiązaniu do zachowania poufności, bądź w stosownej umowie, w której osoba fizyczna wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw/żądanie ograniczenia względem ich przetwarzania.

DANE OSOBOWE OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ W INNYCH SPRAWACH

Zbieramy dane osobowe w przypadku, gdy osoba fizyczna kontaktuje się z nami, aby złożyć zapytanie. Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktującej się, numer telefonu, adres mailowy oraz treść wiadomości. W takim przypadku, osoba ta ma kontrolę nad podanymi nam danymi a my wykorzystujemy te dane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość oraz odpowiednie załatwienie sprawy.

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Zgodnie z obowiązującym prawem, wykorzystujemy dane kontaktowe osób fizycznych w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość lun odpowiednie załatwienie sprawy.

PRZECHOWYWANIE DANYCH:

Przetwarzane dane osobowe są przechowywane przez okres uznany przez nas jako konieczny do uregulowania sprawy, w jakiej zostały przetworzone, lecz nie dłużej niż do momentu, gdy zgłoszą Państwo sprzeciw/żądanie ograniczenia względem ich przetwarzania,

KANDYDACI W PROCESIE REKRUTACYJNYM

Zbieramy dane osobowe kandydatów uzyskiwanych w odpowiedzi na ogłoszenia umieszczone w wyspecjalizowanych portalach internetowych oraz za pośrednictwem strony internetowej www.capitalone.pl, oraz w wyniku kontaktów biznesowych.

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu realizacji procesów rekrutacyjnych i ewentualnego zatrudnienia.

PRZECHOWYWANIE DANYCH:

Dane przechowywane są do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw/żądanie ograniczenia względem ich przetwarzania

DOSTAWCY I PODWYKONAWCY

Zbieramy dane osobowe naszych dostawców oraz podwykonawców w celu zamawiania i otrzymywania usług.

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe przetwarzane są przez Capital One Advisers w celu otrzymywania usług, świadczenia usług profesjonalnych na rzecz klientów, zarządzania relacjami z dostawcami i podwykonawcami.

PRZECHOWYWANIE DANYCH:

Przetwarzane dane osobowe są przechowywane są przez okres uznany przez nas jako konieczny do wykonania usługi lub realizacji Umowy. Dane mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawne oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową mają całkowitą kontrolę nad danymi osobowymi, które nam przekazują. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronie internetowej. Dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, telefon, oraz adres mailowy. Osoby odwiedzające mogą wysłać za pośrednictwem strony internetowej maile, wiadomości zawierając nazwę użytkownika, adres mailowy oraz treść wiadomości.

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Zgodnie z obowiązującym prawem, wykorzystujemy dane kontaktowe osób fizycznych w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość lub odpowiednie załatwienie sprawy. Dane osobowe osób odwiedzających naszą strony przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą.

PRZECHOWYWANIE DANYCH:

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej przechowujemy przez okres naszej relacji z daną osobą, lecz nie dłużej niż do momentu, gdy zgłoszą Państwo sprzeciw/żądanie ograniczenia względem ich przetwarzania.

2. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Spółki powiązane z Capital One Advisers

Wszystkie spółki powiązane z Capital One Advisers są zobowiązane do przestrzegania praktyk dotyczących prywatności określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Inne ujawnienia

Capital One Advisers może udostępniać dane osobowe użytkowników innym podmiotom, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę w formie wymaganej przez obowiązujące przepisy.

W zależności od przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcji użytkownika, możemy także ujawniać dane osobowe innym, jeśli uznamy to za konieczne lub stosowne:

Strony trzecie

Możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika stronom trzecim w przypadku powierzenia przetwarzania danych. Strona trzecia nie będzie  mogła przetwarzać danych osobowych użytkownika innych niż opisane w Polityce prywatności bez poinformowania użytkownika i w przypadkach wymaganych na mocy obowiązującego prawa, bez uzyskania zgody użytkownika.

3. PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH

Capital One Advisers w trakcie realizacji projektów może przesyłać dane osobowe do podmiotów trzecich uczestniczących w realizacji projektu, takich jak dom maklerski, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Podmioty trzecie są zobowiązane do przestrzegania zasad ochrony prywatności zamieszonych w zawartych Oświadczeniach o ochronie prywatności, dotyczy to potencjalnych inwestorów na mocy indywidualnych ustaleń.

4. PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

Witryna internetowa:

W celu analizowania sposobu korzystania z witryny www.capitalone.pl  przez użytkowników, tworzenia sumowanych statystyk użytkowania strony i współczynnika odpowiedzi, z pomocą zewnętrznych dostawców usług analitycznych gromadzimy określone dane podczas odwiedzania naszej strony internetowej przez użytkowników. Są to dane, takie jak adres IP, informacje o pozycji geograficznej urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zgłoszenia żądania, godziny odwiedzin na stronach, wyświetlenia strony i klikane elementy (np. łącza). Możemy korzystać na swojej stronie internetowej oraz w wysyłanych przez siebie wiadomościach e-mail z plików cookie, znaczników pikselowych, znaczników nawigacyjnych, niewidocznych obiektów GIF i innych podobnych im narzędzi, które pomagają w gromadzeniu i analizowaniu takich informacji. Wykorzystujemy te informacje, aby zapewniać lepsze, lepiej dopasowane materiały na naszej stronie internetowej, mierzyć skuteczność, identyfikować i rozwiązywać problemy oraz usprawniać korzystanie ze strony.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na gromadzenie informacji z użyciem tych technologii, w większości przeglądarek jest dostępna prosta procedura, która automatycznie blokuje wiele z nich lub pozwala użytkownikowi zgadzać lub nie zgadzać się na ich wykorzystywanie.

W przypadku, gdy użytkownik zamieszkuje na terenie Unii Europejskiej lub innej jurysdykcji, w której mamy obowiązek uzyskania zgody na wykorzystywanie plików cookie na naszej stronie, użytkownik ma możliwość zarządzania preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookie na stronach; wyjątkiem są wybrane rodzaje plików cookie, których wykorzystanie jest konieczne dla prawidłowego działania podstawowych funkcji strony i których nie można wyłączyć.

Usługi analityczne:

5. ZABEZPIECZENIA

Łącza  i zasady ochrony prywatności stron trzecich

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia względem posiadanych danych osobowych, które mają je zabezpieczać przed utratą, nieodpowiednim użyciem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniami i zmianą.

Opcje użytkownika dotyczące korespondencji marketingowej

Capital One Advisers może wykorzystywać dane osobowe użytkownika do przesyłania korespondencji o charakterze marketingowym (w tym wiadomości e-mail) związanych ze świadczonymi usługami. Dane osobowe nie są udostępniane stronom trzecim do wykorzystania w celach marketingowych.

Aby zrezygnować z otrzymywania korespondencji o charakterze marketingowym od Capital One Advisers, należy kliknąć „Anuluj subskrypcję” w dowolnej wiadomości e-mail z materiałami marketingowymi otrzymanej od Capital One Advisers lub postępować zgodnie z inną adekwatną instrukcją zawartą w korespondencji marketingowej.

6. ZASADY OCHRONY DANYCH W ODNIESIENIU DO DZIECI

Witryna internetowa Capital One Advisers nie jest przeznaczona dla osób, które nie ukończyły 16 lat, i osoby takie nie powinny podawać swoich danych osobowych. Jeśli ustalimy, że zostały przez nas zgromadzone dane osobowe osoby, która nie ukończyła 16 lat, podejmiemy kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych.

7. AKTUALIZACJA ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI

Możemy zaktualizować Zasady ochrony prywatności w dowolnej chwili ze względu na dodawanie nowych usług, zmiany w prawie i technologii oraz ulepszanie oferty. Datę ostatniej zmiany niniejszych Zasad ochrony prywatności można sprawdzić w części „Ostatnia aktualizacja” w górnej części niniejszej strony. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w nowej wersji Zasad ochrony prywatności.

W przypadku, gdy zmiany będą istotne, użytkownik zostanie przez nas o nich poinformowany. W razie potrzeby, jeśli będą tego wymagać stosowne przepisy prawa, użytkownik zostanie także poproszony o wyrażenie na nie zgody. Ta informacja zostanie przekazana w wiadomości e-mail, opublikowana w witrynie internetowej gdzie znajduje się link do niniejszych Zasad ochrony prywatności.

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkownika są przez nas przechowywane przez okres przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. Każdy ma prawo żądać od administratora usunięcia swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania i takie żądanie będą niezwłocznie realizowane. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy konieczność przetwarzania danych wynika z obowiązku prawnego.

Podejmujemy uzasadnione działania mające na celu zapewnienie, że gromadzone przez nas dane osobowe są dokładne, pełne i aktualne. Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawienia błędnych lub niedokładnych danych osobowych. Użytkownik może również zażądać usunięcia swoich danych.

9. ZARZĄDZANIE DANYMI 

Zebrane dane osobowe są kontrolowane przez Capital One Advisers Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 11 lok. 16. W razie pytań zapraszamy do kontaktu  wysyłając e-mail na adresem iod@capitalone.pl

10. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Unii Europejskiej, jest uprawniony na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia lub sprostowania, przenoszenia danych, ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych, nie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz do wnoszenia skargi do organów nadzorczych. Jeśli użytkownik mieszka poza terytorium Unii Europejskiej, może mieć podobne prawa na mocy przepisów lokalnych.

Aby zażądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia lub wymazania lub aby usunąć dane, należy niezwłocznie skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres iod@capitalone.pl

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Unii Europejskiej i chce wykonywać przysługujące mu prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawo do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie, powinien skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych z siedzibą pod adresem 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 11 lok. 16 lub wysłać wiadomość e-mail na adres iod@capitalone.pl.  Jeśli użytkownik nie mieszka na terytorium Unii Europejskiej, ale uważa, że przysługuje mu prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub niewyrażenia zgodny na takie przetwarzanie na mocy przepisów lokalnych, powinien skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@capitalone.pl