Jesteśmy tam, gdzie powstają nowoczesne technologie

Pasjonują nas rynki, które rozwijają się najszybciej

Aktualności  |  Doniesienia ze świata biznesu

Rodzaje Ofert w odniesieniu do instrumentów finansowych

 |  capone

Według polskiego prawa, istnieją różne typy ofert publicznych akcji, które są odrębnie regulowane przez ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (UOP)1. Najważniejsze z nich to:

1: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 2: Oferta publiczna — zasady i cel tworzenia, zmiany w przepisach 3: Czym jest oferta prywatna? Kto może skorzystać? – Business Insider Polska

OFERTA PUBLICZNA PROSPEKTOWA

Oferta publiczna prospektowa to taka, która polega na publicznym zaproponowaniu nabycia papierów wartościowych przez emitenta lub oferującego. Papierami wartościowymi mogą być akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, prawa poboru, instrumenty pochodne itp. Oferta publiczna prospektowa wymaga sporządzenia i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) dokumentu o charakterze informacyjnym, który nazywa się prospektem emisyjnym. Prospekt emisyjny zawiera istotne informacje o emitencie, oferowanych papierach wartościowych, warunkach oferty, ryzykach związanych z inwestycją, a także dane finansowe i prawne. Prospekt emisyjny ma na celu umożliwienie potencjalnym inwestorom podjęcia świadomej decyzji o nabyciu papierów wartościowych.

Proces oferty publicznej prospektowej:

Proces oferty publicznej prospektowej składa się z kilku etapów, które mogą się różnić w zależności od rodzaju oferty, rodzaju papierów wartościowych, wielkości emisji, rynku docelowego itp. Ogólnie rzecz biorąc, proces ten obejmuje następujące kroki:

 • Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu oferty publicznej przez właścicieli i zarząd spółki, a także wybór doradców i instytucji współpracujących przy ofercie, takich jak dom maklerski, bank, audytor, kancelaria prawna, agencja public relations itp.
 • Przeprowadzenie analizy due diligence, czyli dogłębnego badania spółki pod kątem finansowym, prawym, handlowym, technicznym, organizacyjnym itp. Celem due diligence jest zidentyfikowanie mocnych i słabych stron spółki, a także potencjalnych ryzyk i zagrożeń związanych z ofertą.
 • Sporządzenie prospektu emisyjnego na podstawie wyników due diligence, a także innych informacji i dokumentów dostarczonych przez spółkę. Prospekt emisyjny musi być zgodny z wymogami prawnymi i formalnymi określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który należy opublikować w przypadku oferty publicznej papierów wartościowych lub dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, a także w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. ustanawiającym szczegółowe zasady techniczne dotyczące formatu, treści, przekazywania i udostępniania prospektu oraz jego aktualizacji.
 • Złożenie prospektu emisyjnego do zatwierdzenia przez KNF, która ma 10 dni roboczych na jego ocenę i wydanie decyzji. W przypadku, gdy KNF ma zastrzeżenia lub uwagi do prospektu, może przedłużyć ten termin o kolejne 10 dni roboczych i zażądać od spółki wprowadzenia poprawek lub uzupełnień. Po zatwierdzeniu prospektu przez KNF, spółka ma obowiązek opublikowania go na swojej stronie internetowej, a także w innych mediach, np. w prasie, telewizji, internecie itp.
 • Przeprowadzenie kampanii promocyjnej i marketingowej oferty, która ma na celu zainteresowanie potencjalnych inwestorów nabyciem papierów wartościowych. Kampania ta może obejmować spotkania z analitykami, inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi, konferencje prasowe, reklamy, publikacje, materiały informacyjne itp. Kampania ta musi być zgodna z zasadami uczciwości i prawdy, a także nie może wprowadzać w błąd lub wpływać na decyzję inwestorów w sposób niezgodny z treścią prospektu.
 • Przeprowadzenie oferty publicznej, która polega na przyjmowaniu zapisów na papiery wartościowe od zainteresowanych inwestorów. Oferta publiczna może być kierowana do szerokiego grona odbiorców (oferta detaliczna) lub do ograniczonego grona odbiorców (oferta instytucjonalna). Oferta publiczna może być również podzielona na części, np. na ofertękrajową i ofertę zagraniczną, ofertę pierwotną i ofertę wtórną, ofertę zwykłą i ofertę preferencyjną itp. Oferta publiczna może być przeprowadzana w różnych formach, np.

w formie subskrypcji, aukcji, bookbuildingu, oferty skierowanej itp. Oferta publiczna może być również łączona z innymi instrumentami finansowymi, np. z warrantami, opcjami, konwertowalnymi obligacjami itp.

 • Przydział papierów wartościowych, który polega na określeniu liczby i ceny papierów wartościowych, które zostaną sprzedane poszczególnym inwestorom. Przydział papierów wartościowych może być dokonywany na podstawie różnych kryteriów, np. proporcjonalnie do ilości zapisanych papierów wartościowych, według kolejności zapisów, według preferencji spółki lub oferującego itp. Przydział papierów wartościowych musi być dokonany w sposób sprawiedliwy i przejrzysty, a także zgodny z warunkami oferty i prospektem emisyjnym.
 • Rozliczenie oferty publicznej, które polega na zapłaceniu przez inwestorów ceny za nabyte papiery wartościowe i przekazaniu im praw z nimi związanych. Rozliczenie oferty publicznej może być dokonywane w różnych terminach, w zależności od rodzaju oferty, rodzaju papierów wartościowych, rynku docelowego itp. Rozliczenie oferty publicznej musi być dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rynkowymi, a także z warunkami oferty i prospektem emisyjnym.
 • Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym, które polega na spełnieniu przez spółkę i papiery wartościowe wymogów określonych przez operatora danego rynku i uzyskaniu przez spółkę statusu emitenta publicznego. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym wiąże się z obowiązkiem spółki przestrzegania zasad i standardów obowiązujących na danym rynku, a także z obowiązkiem informacyjnym wobec inwestorów i organów nadzoru.

Uczestnicy procesu oferty publicznej prospektowej:

W ofercie publicznej prospektowej uczestniczą różni podmioty, które pełnią określone role w procesie przygotowania i realizacji oferty. Oto krótki opis tych ról:

 • Doradca finansowy emitenta: jest to podmiot, który doradza emitentowi w kwestiach związanych z kluczowymi parametrami oferty, takimi jak cena, ilość i struktura akcji, harmonogram, warunki i ryzyka oferty. Doradca finansowy koordynuje również proces przygotowania i realizacji oferty, doradza w wyborze pozostałych uczestników procesu, dostarcza i analizuje dane i informacje otrzymane od emitenta i wykorzystane w procesie, scalania elementów prospektu przygotowanych przez pozostałych uczestników procesu. Doradca finansowy jest odpowiedzialny za całościową jakość i spójność prospektu oraz za jego zgodność z prawem i regulacjami rynkowymi.
 • Dom maklerski: jest to podmiot, który przygotowuje część ofertową prospektu, która zawiera informacje o warunkach i sposobie przeprowadzenia oferty, o akcjach oferowanych i emitencie, o ryzykach związanych z inwestycją, o planach dywidendowych i polityce dystrybucji zysku, o celach i przeznaczeniu środków z oferty, o zasadach ustalania ceny ofertowej i alokacji akcji. Dom maklerski organizuje również działania marketingowe dotyczące oferty, takie jak roadshow, spotkania z inwestorami, konferencje prasowe, reklamy,

materiały promocyjne. Dom maklerski przeprowadza ofertę i jej rozliczenie, czyli zbiera zapisy od inwestorów, ustala cenę ofertową i alokację akcji, dokonuje rozliczenia transakcji i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku.

 • Doradca prawny: jest to podmiot, który dokonuje due diligence emitenta, czyli sprawdza jego sytuację prawną, umowy, zobowiązania, spory, zgodność z prawem i regulacjami rynkowymi. Doradca prawny przygotowuje część prawną prospektu, która zawiera informacje o strukturze kapitałowej emitenta, o organach zarządzających i nadzorczych, o akcjonariuszach i umowach między nimi, o prawach i obowiązkach akcjonariuszy, o zabezpieczeniach i gwarancjach udzielonych przez emitenta. Doradca prawny proceduje prospekt z Komisją Nadzoru Finansowego, czyli składa wniosek o zatwierdzenie prospektu, odpowiada na pytania i uwagi KNF, dokonuje ewentualnych poprawek i uzyskuje zatwierdzenie prospektu. Doradca prawny dba również o zgodność z regulacjami komunikacji emitenta z rynkiem, czyli o przestrzeganie zasad informacji poufnej, równego traktowania inwestorów, ujawniania informacji bieżących i okresowych.
 • Audytor: jest to podmiot, który przeprowadza audyt spółki emitenta, czyli sprawdza jej sytuację finansową, rachunkowość, sprawozdawczość, systemy kontroli wewnętrznej, zgodność z prawem i standardami. Audytor przygotowuje odpowiednią część prospektu, która zawiera informacje o wynikach finansowych emitenta, o jego aktywach i pasywach, o przepływach pieniężnych, o zmianach w kapitale własnym, o założeniach i metodach rachunkowości, o zdarzeniach istotnych dla oceny sytuacji finansowej emitenta. Audytor wydaje również opinię o wiarygodności i prawidłowości sprawozdań finansowych emitenta oraz o zgodności prospektu z prawdą i nie wprowadzaniu w błąd inwestorów.
 • Agencja relacji inwestorskich: jest to podmiot, który organizuje komunikację marketingową oferty, czyli tworzy i dostarcza informacje o emitencie i ofercie do potencjalnych inwestorów, mediów, analityków, instytucji rynkowych. Agencja relacji inwestorskich przygotowuje i aktualizuje stronę internetową emitenta, prezentacje, raporty, ulotki, newslettery, komunikaty prasowe, materiały wideo i audio. Agencja relacji inwestorskich wspiera również emitenta i dom maklerski w organizacji roadshow, spotkań z inwestorami, konferencji prasowych, webcastów, telekonferencji. Agencja relacji inwestorskich monitoruje również nastroje i oczekiwania rynku, reakcje i opinie inwestorów, mediów, analityków, instytucji rynkowych na ofertę i emitenta.

OFERTA PUBLICZNA BEZPROSPEKTOWA

Oferta publiczna bezprospektowa to oferta publiczna papierów wartościowych, która nie wymaga sporządzenia i publikowania prospektu emisyjnego, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych1. Oferta publiczna bezprospektowa może być przeprowadzona w następujących przypadkach:

 • oferta publiczna skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych4;
 • oferta publiczna, w której minimalna kwota inwestycji na jednego inwestora wynosi co najmniej 100 tysięcy euro;
 • oferta publiczna dotycząca papierów wartościowych przydzielanych lub przeznaczonych do przydzielenia pracownikom lub członkom organów zarządzających emitenta lub spółki zależnej, pod warunkiem, że emitent udostępnia dokument zawierający informacje o liczbie i rodzaju papierów wartościowych oraz warunkach i przyczynach oferty.

Oferta publiczna bezprospektowa nie oznacza jednak braku obowiązków informacyjnych dla emitenta. Emitent przeprowadzający ofertę publiczną bezprospektową musi sporządzić i opublikować informację o ofercie, która zawiera podstawowe informacje o emitencie, papierach wartościowych, warunkach oferty, ryzykach związanych z inwestycją oraz oświadczenie o odpowiedzialności za treść informacji o ofercie. Informacja o ofercie nie podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, ale musi być opublikowana na stronie internetowej emitenta i na stronie internetowej domu maklerskiego prowadzącego ofertę. Ponadto, emitent musi zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej bezprospektowej, co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem oferty.

Proces oferty bezprospektowej:

Proces oferty publicznej bezprospektowej składa się z kilku etapów, które mogą się różnić w zależności od rodzaju oferty, rodzaju papierów wartościowych, wielkości emisji, rynku docelowego itp. Ogólnie rzecz biorąc, proces ten obejmuje następujące kroki:

 • Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu oferty: emitent podejmuje decyzję o przeprowadzeniu oferty publicznej papierów wartościowych bez sporządzania i publikowania prospektu emisyjnego, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 • Przeprowadzenie analizy due diligence: emitent przeprowadza analizę prawno-finansową (due diligence) w celu zidentyfikowania i oceny ryzyk związanych z ofertą, a także przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu.
 • Sporządzenie informacji o ofercie: emitent sporządza informację o ofercie, która zawiera podstawowe informacje o emitencie, papierach wartościowych, warunkach oferty, ryzykach związanych z inwestycją oraz oświadczenie o odpowiedzialności za treść informacji o ofercie. Informacja o ofercie nie podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, ale musi być opublikowana na stronie internetowej emitenta i na stronie internetowej domu maklerskiego prowadzącego ofertę.
 • Przeprowadzenie kampanii promocyjnej: emitent, we współpracy z domem maklerskim, przeprowadza kampanię promocyjną oferty, która ma na celu zainteresowanie potencjalnych inwestorów papierami wartościowymi emitenta. Kampania promocyjna może obejmować spotkania z inwestorami, konferencje prasowe, reklamy w mediach, materiały informacyjne, prezentacje internetowe i inne działania marketingowe.
 • Przeprowadzenie oferty publicznej: emitent, za pośrednictwem domu maklerskiego, przeprowadza ofertę publiczną papierów wartościowych, która polega na złożeniu i przyjęciu
 • zapisów na papiery wartościowe od inwestorów. Oferta publiczna może być skierowana do szerokiego grona inwestorów lub do ograniczonego grona inwestorów kwalifikowanych. Oferta publiczna może być przeprowadzona w formie oferty zwykłej, oferty z prawem poboru,

oferty z warunkiem minimalnego zapisu lub oferty z warunkiem maksymalnego zapisu.

 • Przydział papierów wartościowych: emitent, we współpracy z domem maklerskim, dokonuje przydziału papierów wartościowych pomiędzy inwestorów, którzy złożyli zapisy na papiery wartościowe w ofercie publicznej. Przydział papierów wartościowych może być dokonany na podstawie kryteriów określonych w informacji o ofercie lub na podstawie negocjacji z inwestorami kwalifikowanymi.
 • Rozliczenie oferty publicznej: emitent, we współpracy z domem maklerskim, dokonuje rozliczenia oferty publicznej, które polega na zapłaceniu ceny emisyjnej za papiery wartościowe przez inwestorów, którzy otrzymali przydział papierów wartościowych, oraz na przekazaniu papierów wartościowych do depozytu lub na rachunki inwestorów w systemie rozrachunkowym.
 • Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku: emitent, za pośrednictwem domu maklerskiego, składa wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Po spełnieniu wymogów formalnych i merytorycznych, emitent otrzymuje decyzję o dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu na rynku, a następnie rozpoczyna się notowanie i obrót papierami wartościowymi na rynku.

Uczestnicy procesu oferty bezprospektowej:

Uczestnicy procesu oferty publicznej bezprospektowej akcji to:

 • emitent – spółka, która oferuje publicznie akcje bez sporządzania i publikowania prospektu emisyjnego, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129. Emitent jest odpowiedzialny za sporządzenie i opublikowanie informacji o ofercie, która zawiera podstawowe informacje o emitencie, akcjach, warunkach oferty, ryzykach związanych z inwestycją oraz oświadczenie o odpowiedzialności za treść informacji o ofercie. Emitent musi także zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej bezprospektowej, co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem oferty.
 • inwestorzy – podmioty, które mogą nabywać akcje oferowane przez emitenta w ramach oferty publicznej bezprospektowej. Inwestorzy mogą być podzieleni na inwestorów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, w zależności od tego, czy spełniają kryteria określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129. Inwestorzy kwalifikowani to m.in. instytucje finansowe, państwa i organy publiczne, duże przedsiębiorstwa, inne podmioty uprawnione i zatwierdzone przez KNF, a także osoby fizyczne i prawne, które spełniają co najmniej dwa z trzech warunków: mają portfel inwestycyjny o wartości co najmniej 500 tysięcy euro, dokonują transakcji o wartości co najmniej 50 tysięcy euro, mają co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie związanym z rynkiem finansowym. Inwestorzy
 • niekwalifikowani to wszyscy pozostali inwestorzy, którzy nie spełniają kryteriów inwestorów kwalifikowanych. Inwestorzy są zobowiązani do zapoznania się z informacją o ofercie i oceny ryzyk związanych z inwestycją w akcje emitenta.

Inwestorzy składają zapisy na akcje w ofercie publicznej i płacą cenę emisyjną za akcje,

które otrzymują w wyniku przydziału.

 • doradca finansowy emitenta – podmiot, który świadczy usługi doradcze dla emitenta w związku z przeprowadzeniem oferty publicznej bezprospektowej akcji. Doradca finansowy emitenta może być domem maklerskim lub innym podmiotem posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Doradca finansowy emitenta pomaga emitentowi w przygotowaniu i realizacji oferty, w tym w sporządzeniu informacji o ofercie, przeprowadzeniu analizy prawno-finansowej (due diligence), ocenie wartości emitenta i akcji, wyborze domu maklerskiego, negocjowaniu warunków oferty, prowadzeniu kampanii promocyjnej, komunikowaniu się z inwestorami i organami nadzoru. Doradca finansowy emitenta działa na podstawie umowy zawartej z emitentem, w której określone są zakres i rodzaj świadczonych usług, wynagrodzenie doradcy finansowego, zakres odpowiedzialności za treść informacji o ofercie, sposób rozwiązywania sporów i inne istotne postanowienia.

Rola doradcy finansowego emitenta w procesie przygotowania kluczowych założeń oferty, wyboru pozostałych doradców, negocjacji warunków współpracy emitenta z nimi, koordynacji prac pozostałych doradców jest następująca:

 • przygotowanie kluczowych założeń oferty – doradca finansowy emitenta wspiera emitenta w określeniu celu, zakresu, harmonogramu i budżetu oferty publicznej bezprospektowej akcji. Doradca finansowy emitenta pomaga emitentowi w analizie sytuacji rynkowej, konkurencyjnej i regulacyjnej, w której ma odbyć się oferta. Doradca finansowy emitenta doradza emitentowi w kwestiach dotyczących struktury oferty, w tym rodzaju i liczby oferowanych akcji, sposobu ustalenia ceny emisyjnej, formy i kryteriów przydziału akcji, warunków minimalnego i maksymalnego zapisu, terminu i sposobu rozliczenia oferty. Doradca finansowy emitenta przygotowuje dla emitenta raport z analizy finansowej i wyceny emitenta i akcji, który stanowi podstawę do ustalenia warunków oferty.
 • wybór pozostałych doradców – doradca finansowy emitenta pomaga emitentowi w wyborze pozostałych doradców, którzy będą zaangażowani w proces oferty publicznej bezprospektowej akcji. Pozostali doradcy mogą obejmować m.in. doradcę prawnego, doradcę podatkowego, biegłego rewidenta, agencję reklamową, agencję ratingową, agencję prasową, kancelarię notarialną, depozytariusza. Doradca finansowy emitenta pomaga emitentowi w określeniu zakresu i rodzaju usług, które będą potrzebne od pozostałych doradców, w zaproszeniu do składania ofert, w ocenie ofert i weryfikacji kwalifikacji i referencji

pozostałych doradców, w negocjowaniu warunków współpracy i w zawieraniu umów z pozostałymi doradcami.

 • negocjacje warunków współpracy emitenta z pozostałymi doradcami – doradca finansowy emitenta reprezentuje interesy emitenta w negocjacjach warunków współpracy emitenta z pozostałymi doradcami. Doradca finansowy emitenta dba o to, aby warunki współpracy były korzystne dla emitenta, zgodne z prawem i rynkowymi standardami, a także uwzględniały specyfikę oferty publicznej bezprospektowej akcji. Doradca finansowy emitenta negocjuje z pozostałymi doradcami m.in. zakres i jakość świadczonych usług, terminy i sposoby realizacji zadań, wynagrodzenie i sposób jego ustalania i wypłacania, zakres odpowiedzialności i ubezpieczenia, sposób rozwiązywania sporów i inne istotne postanowienia umów.
 • koordynacja prac pozostałych doradców – doradca finansowy emitenta nadzoruje i koordynuje prace pozostałych doradców zaangażowanych w proces oferty publicznej bezprospektowej akcji. Doradca finansowy emitenta zapewnia, że wszystkie doradcy działają zgodnie z harmonogramem i budżetem oferty, spełniają swoje obowiązki i dostarczają niezbędne dokumenty i informacje. Doradca finansowy emitenta jest głównym punktem kontaktowym dla emitenta i pozostałych doradców, a także organów nadzoru i inwestorów. Rozwiązuje on ewentualne problemy i konflikty, które mogą pojawić się w trakcie oferty. Ponadto sprawdza i zatwierdza on treść informacji o ofercie oraz innych materiałów promocyjnych i informacyjnych przygotowanych przez emitenta i pozostałych doradców. Doradca finansowy emitenta monitoruje i raportuje o postępach i wynikach oferty.

Doradca finansowy emitenta pełni więc rolę głównego koordynatora i doradcy strategicznego spółki w procesie oferty publicznej bezprospektowej akcji. Jego zadaniem jest zapewnienie, że oferta zostanie przeprowadzona w sposób efektywny, zgodny z prawem i oczekiwaniami rynku.

 • dom maklerski – podmiot, który prowadzi ofertę publiczną bezprospektową w imieniu i na rzecz emitenta. Dom maklerski jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację oferty, w tym za ustalenie warunków oferty, przyjmowanie i weryfikowanie zapisów, dokonywanie przydziału akcji, rozliczanie oferty, składanie wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu. Dom maklerski musi także opublikować informację o ofercie na swojej stronie internetowej i zapewnić jej dostępność dla inwestorów. Dom maklerski działa na podstawie umowy zawartej z emitentem, w której określone są prawa i obowiązki stron, wynagrodzenie domu maklerskiego, zakres odpowiedzialności za treść informacji o ofercie, sposób rozwiązywania sporów i inne istotne postanowienia.

DODATKOWE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO RYNKÓW GPW ORAZ NEWCONNECT

 • GPW: jest to rynek regulowany, na którym obowiązują najwyższe standardy i wymogi dla emitentów. Aby wprowadzić akcje do obrotu na GPW, emitent musi spełnić m.in. następujące warunki12:
 • posiadać kapitał własny nie mniejszy niż 4 mln zł;
 • posiadać co najmniej 100 akcjonariuszy;
 • zaoferować do sprzedaży co najmniej 25% akcji lub 15% akcji o wartości nie mniejszej niż 15 mln zł;
 • posiadać historię finansową obejmującą co najmniej 3 lata;
 • posiadać zatwierdzony przez KNF prospekt emisyjny;
 • posiadać umowę z domem maklerskim pełniącym rolę oferującego i animatora rynku;
 • posiadać umowę z doradcą prawnym i audytorem;
 • przestrzegać zasad ładu korporacyjnego i obowiązków informacyjnych;
 • emitent musi posiadać kapitalizację rynkową (rozumianą jako iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej) wynoszącą co

najmniej 60 mln zł albo równowartość w złotych co najmniej 15 mln euro. W przypadku, gdy określenie prognozowanej ceny rynkowej nie jest możliwe, bierze się pod uwagę kapitał własny emitenta1Z wyjątkiem emitentów, których akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub na NewConnect, których kapitalizacja może wynosić co najmniej 48 mln zł albo równowartość w złotych co najmniej 12 mln euro2.

 • NewConnect: jest to rynek alternatywny, na którym obowiązują łagodniejsze i bardziej elastyczne wymogi dla emitentów. Aby wprowadzić akcje do obrotu na NewConnect, emitent musi spełnić m.in. następujące warunki34:
 • posiadać kapitał własny nie mniejszy niż 500 tys. zł (przy czym do kapitału można wliczyć środki z przeprowadzonej przed debiutem na rynku NewConnect emisji akcji);
 • posiadać co najmniej 50 akcjonariuszy;
 • Emitent musi zaoferować do sprzedaży co najmniej 10% akcji, chyba że zaoferuje do sprzedaży co najmniej 5% akcji o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł, obliczonej na podstawie prognozowanej ceny rynkowej. W przypadku, gdy określenie prognozowanej ceny rynkowej nie jest możliwe, bierze się pod uwagę wartość nominalną akcji3.
 • posiadać historię finansową obejmującą co najmniej 1 rok;
 • posiadać dokument informacyjny zatwierdzony przez autoryzowanego doradcę lub prospekt emisyjny zatwierdzony przez KNF;
 • posiadać umowę z autoryzowanym doradcą pełniącym rolę oferującego i koordynatora procesu;
arrow Wstecz

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej