Jesteśmy tam, gdzie powstają nowoczesne technologie

Pasjonują nas rynki, które rozwijają się najszybciej

Aktualności  |  Doniesienia ze świata biznesu

Znaczenie Nowych Regulacji ASO dla Bezpieczeństwa Rynku NewConnect

 |  capone

Rynek NewConnect, znany z innowacyjności i dynamizmu, od dawna zmagał się z problemem jakości emitentów oraz ograniczonej transparentności ofert akcji. To prowadziło do słabych wyników finansowych spółek po debiucie, naruszania standardów dobrych praktyk rynkowych, a w konsekwencji – do strat dla inwestorów. Odpowiedzią na te wyzwania są nowe regulacje Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), które zdecydowanie wpłyną na poprawę jakości emitentów na rynku NewConnect.

Problematyka Jakości Emitentów na Rynku NewConnect

Rynek NewConnect, choć służył jako platforma pozyskania kapitału oraz płynności akcji dla wielu wybitnych i innowacyjnych spółek, z których z czasem wiele przeszło na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), napotykał znaczące wyzwania związane z rozbieżnościami w jakości emitentów. Obserwowano znaczną różnorodność poziomów jakości wśród firm notowanych na NewConnect, co w istotny sposób wpływało na ogólną reputację tego rynku. Szczególnie problematyczne były przypadki firm o niższej jakości, które nie tylko nie zdołały się rozwinąć, ale albo ogłaszały upadłość, albo były usuwane z rynku NewConnect, co negatywnie odbijało się na percepcji tego rynku jako całości.

Jednym z kluczowych problemów była niezdolność wielu spółek do pozyskania odpowiedniego kapitału własnego, niezbędnego dla zapewnienia ich płynności finansowej i dalszego wzrostu. To brak kapitału często hamował rozwój spółek i ograniczał ich potencjał inwestycyjny, a także skutkował nierzadko utratą płynności finansowej. Dodatkowo, zjawisko spekulacji akcjami przez założycieli spółek prowadziło do znacznej niestabilności cen akcji na rynku, czego konsekwencją były często znaczące straty dla inwestorów giełdowych.

Kolejnym istotnym problemem była niska płynność akcji, głównie spowodowana ograniczonym popytem ze strony inwestorów. Brak zaufania do spółek oraz ich zarządów, które niejednokrotnie nie były w stanie efektywnie realizować zaplanowanych strategii i zadeklarowanych celów biznesowych, przyczyniał się do obniżenia atrakcyjności rynku w oczach inwestorów. Ta sytuacja podkreślała pilną potrzebę implementacji zmian mających na celu zwiększenie transparentności, stabilności oraz wiarygodności rynku NewConnect.

Zaostrzenie Kryteriów Dopuszczenia Akcji do Obrotu

Nowe regulacje Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), które wejdą w życie 1 czerwca 2024 roku, przynoszą zaostrzenie kryteriów dopuszczenia akcji do obrotu, mające na celu reformę i poprawę bezpieczeństwa inwestycji na rynku NewConnect.

Kluczowe zmiany obejmują:

  • Zwiększenie Wymagań Kapitałowych: Podniesienie minimalnej wartości kapitału własnego emitentów ma na celu zapewnienie, że firmy debiutujące na rynku są finansowo stabilne i gotowe na wyzwania związane z publicznym obrotem akcjami.
  • Większa Liczba Niepowiązanych Akcjonariuszy Mniejszościowych: Wprowadzenie wymogu posiadania większej liczby niepowiązanych akcjonariuszy ma na celu zwiększenie dywersyfikacji własności i zmniejszenie ryzyka manipulacji cenami akcji przez pojedynczych dużych akcjonariuszy.
  • Ograniczenia w Zbywalności Akcji Założycielskich: Te regulacje mają na celu ograniczenie spekulacji i zapewnienie stabilności cen akcji w początkowej fazie obrotu na rynku.
  • Wzmocnienie Transparentności Emitentów: Nowe regulacje wymagają od emitentów większej przejrzystości w zakresie informacji finansowych i strategicznych, co pozwala inwestorom na dokładniejszą ocenę ryzyka.

Wpływ na Rynek i Bezpieczeństwo Inwestycji

Te zmiany mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa inwestycji oraz długoterminowej percepcji rynku NewConnect:

  • Zwiększone Bezpieczeństwo dla Inwestorów: Poprzez podwyższenie standardów finansowych, rynek staje się bezpieczniejszy i bardziej stabilny dla inwestorów.
  • Poprawa Wiarygodności Rynku: Wzrost transparentności emitentów sprzyja budowaniu zaufania do rynku, co jest kluczowe dla przyciągnięcia nowych inwestorów i podtrzymania zdrowego popytu na akcje.
  • Redukcja Ryzyka Spekulacji: Ograniczenia w zbywalności akcji założycielskich mają za zadanie ograniczyć niestabilność cenową i spekulacje, co przyczynia się do długoterminowej stabilności rynku.

Wprowadzenie tych zmian jest odpowiedzią na potrzeby rynku oraz postulaty Autoryzowanych Doradców, co odzwierciedla dążenie do tworzenia rynku bardziej przewidywalnego, przejrzystego i bezpiecznego dla wszystkich uczestników rynku.

Integracja Crowdfundingu w Ofertę Giełdową GPW

Integracja crowdfundingu inwestycyjnego w ofertę Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie jest strategicznym krokiem w kierunku tworzenia spójnego systemu platform transakcyjnych, odpowiadających na różne potrzeby rozwojowe spółek. Dzięki platformie crowdfundingowej prowadzonej przez GPW, tworzy się ciągłość – od bardziej ryzykownych startupów pozyskujących kapitał poprzez crowdfunding, przez firmy we wczesnej fazie wzrostu, gotowe do efektywnego funkcjonowania na rynku NewConnect, aż po dojrzałe spółki, których akcje są notowane na głównym rynku.

W przeszłości wiele problematycznych spółek zostało dopuszczonych do NewConnect, głównie ze względu na brak dostępnych alternatyw takich jak crowdfunding. Obecnie, wiele z tych firm nie zostałoby dopuszczonych do obrotu na NewConnect, o ile nie wykazałyby gotowości pod względem skali działalności, przejrzystości i wyników finansowych. Fakt, że to właśnie GPW będzie operować platformą crowdfundingową, stanowi pozytywny sygnał i zobowiązanie do uczestnictwa we wszystkich segmentach dynamicznie rozwijających się rynków kapitałowych w Polsce. Ta integracja sprzyja lepszemu przygotowaniu spółek na debiut giełdowy oraz tworzy solidne fundamenty dla ich dalszego rozwoju.

Propozycje Dodatkowych Regulacji

W kontekście dalszego udoskonalenia rynku NewConnect, istotnym krokiem powinno być wprowadzenie dodatkowych regulacji dotyczących tzw. adekwatności kapitałowej emitentów. Wiele spółek na wczesnym etapie rozwoju ma trudności z opracowaniem adekwatnych strategii rozwojowych, planów ich implementacji, a w konsekwencji z przedstawieniem szczegółowych i realistycznych prognoz finansowych. W rezultacie tej sytuacji, wiele z nich pozyskuje kapitał przed debiutem na NewConnect, który jest niewystarczający nie tylko do realizacji strategii, ale nawet do utrzymania płynności finansowej w ogóle.

Nowe regulacje, poza skupieniem się na akcjach i przejrzystości informacyjnej, powinny również wymagać od spółek prezentowania szczegółowych i profesjonalnych prognoz finansowych zawierających rachunki przepływów pieniężnych i pozycje płynności za okres obejmujący  co najmniej 18 miesięcy po debiucie na rynku NewConnect. Taki krok znacząco podwyższyłby jakość i bezpieczeństwo rynku, zapewniając inwestorom lepsze narzędzia do oceny ryzyka i potencjału inwestycyjnego spółek.

Wzmocnienie Roli Autoryzowanych Doradców

Istotnym elementem w procesie ulepszania rynku NewConnect jest konieczność zwiększenia roli autoryzowanych doradców. Autoryzowani doradcy, których główną rolą do tej pory było wsparcie emitentów w procesie formalnego dopuszczenia spółek do obrotu na rynku NewConnect, a po debiucie dbałość o spełnianie wymogów raportowania, powinni oferować emitentom wysokiej jakości usługi corporate-finance. Usługi te skupiające się w obszarach przygotowania szczegółowych strategii rozwojowych, planów operacyjnych oraz prognoz finansowych odgrywają kluczową rolę w rzeczywistym przygotowaniu spółek do debiutu na rynku. Aby móc to osiągnąć, doradcy muszą dysponować wiedzą merytoryczną, zaawansowanymi narzędziami analitycznymi, bogatym doświadczeniem oraz zdolnościami do kompleksowej oceny przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę ich przyszłe perspektywy strategiczne, operacyjne i finansowe. Taki holistyczny i wysokiej jakości proces doradczy będzie niezbędny do wyznaczania optymalnych ścieżek rozwoju kapitałowego dla spółek aspirujących do wejścia na rynek NewConnect, a co za tym idzie ustanowienia nowego standardu rynku.

Podsumowanie

Rynek NewConnect, będąc areną dla innowacyjnych spółek, zmagał się z problemem nierównomiernego poziomu jakości emitentów i ograniczonej transparentności. To prowadziło do niestabilności finansowej i strat dla inwestorów. Nowe regulacje ASO, wprowadzane od czerwca 2024, mają na celu rozwiązanie tych problemów poprzez zaostrzenie kryteriów dopuszczenia akcji do obrotu, co obejmuje podwyższenie wymagań kapitałowych, zwiększenie liczby niepowiązanych akcjonariuszy mniejszościowych, ograniczenia w zbywalności akcji założycielskich oraz wzmocnienie transparentności emitentów.

Integracja crowdfundingu inwestycyjnego w ofertę GPW tworzy spójny system platform transakcyjnych, od startupów pozyskujących kapitał przez crowdfunding, przez firmy na NewConnect, po spółki na głównym rynku GPW. W przeszłości, brak alternatyw takich jak crowdfunding skutkował dopuszczeniem problematycznych firm na NewConnect. Obecna integracja sprzyja lepszemu przygotowaniu spółek do debiutu giełdowego.

Dodatkowo, propozycje regulacji dotyczących adekwatności kapitałowej, wymagające od spółek szczegółowych prognoz finansowych na co najmniej 18 miesięcy, znacząco podwyższą jakość i bezpieczeństwo rynku. Wzmocnienie roli autoryzowanych doradców w zakresie corporate-finance, strategii rozwojowych, planów operacyjnych oraz prognoz finansowych, jest kluczowe dla wyznaczania optymalnych ścieżek rozwoju kapitałowego spółek i ustanowienia nowych standardów rynkowych.

arrow Wstecz

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej